Veelgestelde vragen aan architect (FAQ).

 

Een architect? Wanneer heb je een architect nodig?

Hebt u (ver)bouwplannen, maar zijn die eerder nog vaag? Geen probleem. Wij denken mee met u bij de aankoop van een bouwgrond of een pand, het ontdekken van het potentieel ervan en het inschatten van uw budget. Zo kunt u zich vanaf het prille begin een eerste beeld vormen van hoe uw toekomstige woning er zou kunnen uitzien.

 

Wat te doen bij verkennend gesprek architect?

In een eerste gesprek zullen wij vooral luisteren. Wat zijn jullie leefgewoonten? Wat zijn jullie toekomstplannen? Hoe meer informatie wij krijgen, hoe beter wij het voorontwerp kunnen afstemmen op uw wensen. Uw huis wordt immers uw thuis. 

Tijdens het gesprek doorlopen we ook ons portfolio. Wij geven uitleg bij de verschillende referenties. Zo wordt het ook voor u duidelijk dat we voor iedere wens een creatieve oplossing vinden.

 

Hoeveel kost een architect?

Als architect zijn wij verplicht minstens de aanvraag voor de omgevingsvergunning op te maken en controle uit te oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden volgens de geldende wettelijke bepalingen. 

Dankzij onze knowhow, kennis en advies kunnen doordachte keuzes worden gemaakt waardoor u het ereloon al snel terugverdient.

Het ereloon kan bestaan uit een forfaitair of procentueel bedraag, of uit werken in regie. Dit wordt op voorhand goed met u doorsproken.  Zo zijn er op het einde van de rit geen verrassingen. Het ereloon houdt rekening met de omvang van het project en de wettelijke verplichtingen van de architect

De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen en volgens de voorwaarden die in het contract zijn opgenomen. 

 

Het voorontwerp van de architect

Afhankelijk van het project adviseren wij om een landmeter aan te stellen. Zo krijgen we een duidelijk zicht op de perceelgrenzen en de gabariten. Bij een verbouwing meten wij het pand op. Daarnaast vragen wij ook de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning op bij de bevoegde gemeentelijke dienst. 

Op basis van ons eerste gesprek maken wij een voorontwerp op. Dit voorontwerp toetsen we aan uw budget en verwachtingen. Het resultaat is een voorontwerp dat u een eerste beeld geeft van hoe uw toekomstig pand er kan uitzien.

Neem gerust uw tijd om het voorontwerp grondig te bestuderen. In deze fase is het immers nog gemakkelijk om bij te sturen.  Wijzigingen doorvoeren tijdens het bouwproces kan de werken vertragen (bijvoorbeeld door het moeten aanvragen en laten afleveren van nieuwe vergunningen) en de kosten doen oplopen.

De goedgekeurde versie van het voorontwerp kan nu uitgewerkt worden en aangevuld worden met een beschrijving van de materialen en technische gegevens, zoals bijvoorbeeld de resultaten van het bodemonderzoek. In deze fase kunnen wij ook de raming van de bouwkost bijstellen.

 

Aanvraag van de omgevingsvergunning

De goedgekeurde versie van het voorontwerp wordt uitgewerkt tot de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het ontwerp wordt nogmaals afgetoetst aan de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning. 

De aanvraag van de omgevingsvergunning omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële formulieren, een situatieplan in de gemeente, een correct inplantingsplan dat uw pand situeert op het terrein (en eventueel ten opzichte van aanpalende constructies), de grondplannen, doorsneden en geveltekeningen,  de vereiste foto's van het terrein of de bestaande toestand, de aansluiting op openbare leidingen van de nutsvoorzieningen, de voorziening voor hemelwateropvang, de nodige informatie over bouwmaterialen en bouwtechnieken.

Het dossier moet digitaal worden ingediend via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen over de aanvraag van de omgevingsvergunning is wettelijk vastgelegd.

 

Het uitvoeringsdossier, lastenboek en meetstaat

Het uitvoeringsdossier omvat naast de uitvoeringsontwerpplannen, ook een lastenboek (bestek) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde meetstaat. Alle informatie, die aangeleverd wordt door externen (EPB- en ventitatieverslaggever, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, brandweer, …) worden hierin verwerkt. 

Aan de hand van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een gedetailleerde offerte opstellen. U kan beroep doen op ons voor het nazicht van de offertes.

 

Wat is de taak van de architect, tijdens de bouwwerken?

Eenmaal u een keuze gemaakt met welke aannemer u in zee gaat en de omgevingsvergunning is verkregen, kunnen de werken van start gaan. Zorg ervoor dat u een ondertekent aannemingscontract hebt.

Tijdens de werken komen wij op de belangrijke tijdstippen van het bouwproces langs. Wij inspecteren het uitgevoerde werk en bespreken met de aannemer de nog uit te voeren werken. De timing wordt in de gaten gehouden. Wij geven advies bij opeenvolging van eventueel verschillende aannemers. Dit alles wordt gebundeld in een werfverslag.

 

De oplevering

Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke loten opgesplitste aanneming beëindigd zijn, kunnen ze worden opgeleverd.

Als de Woningbouwwet (beter bekend als de wet Breyne) van toepassing is, of als dit zo contractueel is bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. De tienjarige aansprakelijkheid start bij de voorlopige oplevering.

Van de oplevering wordt een proces-verbaal opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen. 

Het pand kan ook stilzwijgend worden opgeleverd. Dit betekent dat u het pand na beëindigen van de werkzaamheden heeft in gebruik genomen.
 

Veiligheidscoördiatie, EPB- en ventilatieverslaggeving

(Ver)bouwen betekent samenwerken met verschillende partijen, waaronder de veiligheidscoördinator en de EPB / ventilatieverslaggever. Maar wat doen zij?

Gedurende de jaren bouwden wij goede contacten op met diverse bureau's. Wij helpen u hier dan ook graag in verder.

Veiligheidscoördinator 

De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die de veiligheid op de bouwplaats moeten bevorderen zowel tijdens het ontwerp, als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en bij het gebruik van het gebouw.
Hij stelt het postinterventiedossier op en houdt het bij tijdens het bouwproces. Het postinterventiedossier bevat alle nuttige elementen betreffende veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk. Op het einde van zijn opdracht draagt de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever(s). Het postinterventiedossier is een noodzakelijk document bij een eventuele latere verkoop. 

EPB-verslaggever

Sinds 1 januari 2006 moeten alle nieuwbouwwoningen en renovaties in Vlaanderen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, voldoen aan bepaalde energienormen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor Energieprestaties en Binnenklimaat. 

Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen voor de opmaak van de EPB-aangifte. Dit is een rapport waarin de verslaggever alle maatregelen beschrijft die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven en waar hij de bewijsvoering levert of de woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. 

De aanstelling van de verslaggever moet ten laatste acht dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Op dat ogenblik moet de verslaggever namelijk de startverklaring indienen. Pas dan kan gestart worden met de bouw of verbouwing. Wij raden aan dat de verslaggever al sneller wordt aangesteld, zodat hij reeds in de ontwerpfase een EPB-berekening kan maken. Het bewijs dat een woning of gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving, wordt pas geleverd na het uitvoeren van alle werken.

Ventilatieverslaggever

Sinds 1 januari 2016 is het voor alle nieuwbouwprojecten en energetische renovaties (verbouwingen waar minstens 75% van de muur, de vloer en het dak wordt geïsoleerd en waar de verwarmingsketel wordt vervangen) verplicht om naast een EPB-verslaggever, ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Met deze maatregel wil Vlaanderen de luchtkwaliteit in woningen verhogen. 

Bij de EPB-startverklaring dient door de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden, waarbij de ventilatiecomponenten grafisch worden voorgesteld. 

Nadat het ventilatiesysteem is geïnstalleerd en opgeleverd, maakt de ventilatieverslaggever een controleverslag op. Dit controleverslag wordt toegevoegd aan het EPB-verslag. 
 

Nog vragen in verband met architect?

Neem gerust contact met ons op dan kijken wij na wat wij voor u kunnen betekenen.